بسیاری از آژانس های سازمان ملل با هشدارهایی در مورد تأثیر اقتصادی اپیدمی تاج جدید ، تأکید کرده اند که نابرابری فزاینده باعث سوritionتغذیه 2 میلیارد نفر در منطقه آسیا و اقیانوسیه می شود.

[ad_1] سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد ، صندوق کودکان ملل متحد ، برنامه جهانی غذا و سازمان بهداشت جهانی…

ادامه ←